top of page

SHIPPING & RETURNS

ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacje

 1. Eliza Flowers odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).

 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Eliza Flowers zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.

 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. 530 580 930
  Email: kontakt@kwiaciarnialublin.pl
  Siedziba: Eliza Flowers sp. z o. o. ul. 3-go maja 4, 20-078 Lublin,

 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Lublina.  Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.

 5. Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.

 6. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

 7. Po zgłoszeniu reklamacji Eliza Flowers wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

 8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

 9. Jeżeli postanowienia ust. 2-10 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.

 10. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

bottom of page